Бул. Киро Глигоров бр. 4, 1000 Скопје, Република Македонија
+ 389 2 244 5800

ISO Сертификати

Имплементираме врвни стандарди во работењето.

Квалитетот на нашите услуги е базиран врз софистицирана мрежа за управување, квалитетен кадар и имплементирани стандарди за квалитет и безбедност.

Телесмарт Телеком е фокусирана на обезбедување на напредни и сигурни телекомуникациски сервиси со цел сигурен сервис и максимално задоволство на своите клиенти.

Високо квалитетните услуги, се базираат на софистицирана мрежа за управување, квалитетен кадар и имплементирани стандарди за квалитет и безбедност:

  • ISO 9001:2015 меѓународни стандарди за обезбедување на квалитет на работните процеси, производи и услуги.
  • ISO 20000 меѓународен стандард за управување со информатичките услуги.
  • ISO 27001 стандард кои што обезбедува модел за воспоставување, спроведување, следење, разгледување, одржување и подобрување на ISMS (интернационален систем за управување со безбедноста на информациите)
ISO 9001:2015
ISO 27001
ISO 20000